top of page
Entradas recientes

al mig / enmig / entremig


“Avui convé distingir en la llengua literària els usos i valors semàntics propis de cada un dels tres parònims al mig, enmig i entremig i no negligir cap dels tres mots puix que tots tres són vius (i àdhuc en bona part popular, si bé no sempre rigorosament distingits). En el Princ. resten vivíssims i populars al mig i entremig, almenys en la gent de llenguatge no encara empobrit o castellanitzat desesperadament; mentre que enmig és viu, en aquesta terra, però exclusivament literari. I tanmateix enmig resta també popular a les Illes i el P. Val.; i d’altra banda entremig flaqueja en algunes parts del Migjorn.” (V, 664b14-25)

“Entremig [...] designa una cosa o persona situada entre una i una altra, normalment en nombre només de dues, o de dos grups netament distingits: és a dir el paper de l’angl. betwixt o between, de l’al. (in)zwischen, de l’it. tra (distingit de nel mezzo di i d’in mezzo a) [...] (si el cast. i el fr. sovint confonen, què se’ns en dóna a nosaltres).” (V, 664b53-60)


Síguenos
bottom of page