top of page
Entradas recientes

cantó


“[...] vagament equivalent de costat, que avui sentim com més aviat vulgar i impropi, però que ja veiem en Joanot Martorell [...], del qual dóna gran varietat d’exs. de NOller el DBal. i que no és solament cosa del parlar barceloní i central sinó també de zones tan conservadores com les valls de Morella [...].” (II, 489b26-35)


Síguenos
bottom of page